කායේන සංවරෝ සාදූ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා