ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ආනන්දය සර්පයා දුටුවෙහිද

ආනන්දය සර්පයා දුටුවෙහිද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා