දාන කථාපිං පිං අනුමෝදනය 99

පිං අනුමෝදනය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close