ත්‍රිවිධ රත්නය බුද්ධං සරණං

බුද්ධං සරණං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා