නිවන් මග නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය නුවනැස

නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය නුවනැස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා