නිවන් මග අඔු දරු

අඔු දරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා