නිවන් මග ලෝක අනාතයි, නිවන නාථයි

ලෝක අනාතයි, නිවන නාථයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා