නිවන් මග මනුස්ස දහම්

මනුස්ස දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා