භාවනාව තපෝ ගුනය,බොජ්ජංග ධර්ම,නිවන හැර

තපෝ ගුනය,බොජ්ජංග ධර්ම,නිවන හැර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා