පටිච්චසමුප්පාදයඋපාදානය උපාදානය නිසා දුක හටගන්නා අයුරු

උපාදානය නිසා දුක හටගන්නා අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close