නිවන් මග පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණය

පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා