භාවනාව සියලු ලෝක සියලු සත්යෝ අනිච්චයි දුක්ඛයි අනත්ථයි

සියලු ලෝක සියලු සත්යෝ අනිච්චයි දුක්ඛයි අනත්ථයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා