පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා මම සහ මගේ කරගැනීම නිසා හටගන්නා වේදනාව

මම සහ මගේ කරගැනීම නිසා හටගන්නා වේදනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close