විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ සුපටිපන්නෝ සඟගුණ ගාථාව

සුපටිපන්නෝ සඟගුණ ගාථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close