පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා කායික වේදනා

කායික වේදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close