පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා මානසික වේදනා

මානසික වේදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close