ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමී

චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා