විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ න චේතනාකරණීය සූත්‍රය

න චේතනාකරණීය සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා