දිව්‍ය ලෝක අගත අනගත චතුදිස සගස දිනේ

අගත අනගත චතුදිස සගස දිනේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close