නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නචසෝ නච අඤ්ඤෝ

නචසෝ නච අඤ්ඤෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close