පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා වේදනාව නිසා ඇලීම හෝ ගැටීම

වේදනාව නිසා ඇලීම හෝ ගැටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close