ත්‍රිවිධ රත්නය බුද්ධ රෂ්මී

බුද්ධ රෂ්මී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා