පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා පිරිසිඳ දැකීම

පිරිසිඳ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close