ත්‍රිවිධ රත්නය නත්තිමේ සරනං අඤ්ඤං - බුද්ධෝ මෙ සරනං වරං

නත්තිමේ සරනං අඤ්ඤං - බුද්ධෝ මෙ සරනං වරං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා