නෙත් අඩවන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා