දිට්ඨා වා යේව අද්දිට්ඨා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close