නාති මඤ්ඤේථ කත්ථ චි නං කංචි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close