භ්‍යාරෝසනා පටිඝ සඤ්ඤා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා