විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහකරණීය මෙත්ත සූත්‍රය නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්‍ජ්‍යෙය

නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්‍ජ්‍යෙය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා