අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය උප්පත්ති බීජ

උප්පත්ති බීජ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close