නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කුක්කුටමිත්ත වැද්දාගේ භාර්යාව

කුක්කුටමිත්ත වැද්දාගේ භාර්යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close