නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පටිවිරතෝ හෝති

පටිවිරතෝ හෝති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close