නිවන් මග බෝසත් ප්‍රාර්ථනාව

බෝසත් ප්‍රාර්ථනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා