නිවන් මග අස්සද්ධ

අස්සද්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close