අභිධර්මයචිත්තයසිත භවංග සිත 59

භවංග සිත යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close