අභිධර්මයචිත්තයසිත භවංග සිත

භවංග සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close