* බුදු රජාණන් වහන්සේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ

දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close