නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ආශ්වාදයෙන් වසා ඇති දුක

ආශ්වාදයෙන් වසා ඇති දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා