නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය තමන් සහ අනිත් පිරිස් විදින දුක සැසදීම

තමන් සහ අනිත් පිරිස් විදින දුක සැසදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා