නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය

චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close