ස්ථිරතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close