පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භය

පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close