අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ මරණාසන්න මොහොත

මරණාසන්න මොහොත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close