අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ ආසේවන ප්‍රත්‍යය

ආසේවන ප්‍රත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close