අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ එඩ්ගා කේසි ගෙ උදාහරණය

එඩ්ගා කේසි ගෙ උදාහරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close