අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ චුති පටිසන්ධි වන ආකාර

චුති පටිසන්ධි වන ආකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close