අභිධර්මයචුති පටිසන්ධිමරණ මරණයේදී දුක් විදීම නිසා ලබන උප්පත්තිය

මරණයේදී දුක් විදීම නිසා ලබන උප්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close