සදහම් පොත්

මහ තෙරුන්වහන්සේ වැඩ සිටි කාලයේ ලියැවුණු උන්වහන්සේ විසින් අනුමත කරන ලද සදහම් පොත් සහ උන්වහන්සේගේ බණ එලෙසින්ම පිටපත් කරන ලද පොත්


close